Sääksjärven rantaosayleiskaava

Vimpelin kunta on käynnistämässä Sääksjärven rantaosayleiskaava hanketta. Hankkeeseen kuuluu ranta-asemakaavan laatiminen. Ennen kuin kaavahanke etenee, tulee kiinteistöjen omistajien ja kunnan tehdä keskenään maankäyttösopimus.

 

Kaavasta tehdään maankäyttösopimus, kun asemakaava laaditaan yksityisen maanomistajan maalle ja asemakaavan laatimisesta tai sen muuttamisesta seuraa maanomistajalle merkittävää hyötyä.  Maankäyttösopimukset perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Sopimuksella sovitaan maanomistajan osallistumisesta kaava-aluetta palvelevan yhdyskuntarakentamisen yms. kustannuksiin. Kustannukset määräytyvät työntekijäkohtaisin tuntiveloitusperustein. Mahdolliset matkakulut, päivärahat sekä kaavojen ilmoitus- ja kopiokulut yms. veloitetaan sellaisinaan. Mikäli edellä olevien perusteiden mukaan määräytyvä maksu muodostuu kohtuuttoman korkeaksi suhteessa toimenpiteen laatuun ja laajuuteen sekä viranomaisilta vaadittavaan työmäärään, voidaan maksua erityisestä syystä alentaa, kuitenkin enintään 50 %. Alennetunkin maksun tulee aina kattaa viranomaiselle aiheutuneet todelliset kustannukset. (MRL 59 §)

 

Kunta on kustannuksellaan tehnyt alueelle luontoselvityksen. Tämä on nähtävillä kunnantoimistossa ja kunnan nettisivuilla kohdassa –ajankohtaista.

                                          

Tarvitsemme maanomistajan kirjallisen sitoumuksen, että kaavahankkeeseen voidaan ryhtyä. Liitteenä  sopimuslomake, jonka toivomme teidän allekirjoittavan ja palauttavan 15.2.2019 mennessä.  Sopimuslomake toimitetaan täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen Vimpelin kunnantoimisto, Tekninen toimi, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli tai sähköisesti vimpelin.kunta(at)vimpeli.fi. Lomake doc -muodossa aukeaa tästä

                                          

VIMPELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA