Kuulutus / Hietojanlahden kunnostuksen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ: 4.5.2021

PÄÄTÖKSEN ANTAJA: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus

HAKIJA: Vimpelin kunta

ASIA: Lappajärven Hietojanlahden kunnostuksen (Vimpeli) kalataloudellisen tark-kailuohjelman hyväksyminen

PÄÄTÖKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskushyväksyyVim-pelin kunnanesityksen Lappajärven Hietojanlahden kunnostuksen kalata-loudelliseksi tarkkailuohjelmaksi muutoksin ja tarkennuksin.

Kuulutus 

Päätös

Tarkkailuohjelmaesitys

Oikaisuvaatimusohje