Kuulutus / Tukes / kaivoslupapäätös

Kuulutus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 21.5.2021 antanut seuraavan päätöksen kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisesta:

Kaivosoikeuksien haltija: Nordkalk Oy Ab

Kaivospiirit ja KaivNro: Ryytimaa ja Vesterbacka, 1962 ja 4029

Alueiden sijainti: Vimpeli

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Tukesin verkkosivuilla (https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-ka…).

Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan Vimpelin kunnan yleisessä tietoverkossa.

Lisätietoja: kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi, puh. 029 5052 132

Kuulutettu 21.5.2021

Pidetään nähtävänä 28.6.2021 saakka. Valitusaika päättyy samana päivänä.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.