Fingrid Oyj:n Alajärvi - Hikiä voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä, yleisötilaisuus 12.12.2022. (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Häme)

Fingrid Oyj on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Alajärvi Hikiä 400+110 kV kV:n voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on esitetty tulokset ja johtopäätelmät hankkeen merkittävistä vaikutuksista sekä ihmisiin että ympäristöön. Voimajohtoreitteihin on tehty joitakin muutoksia vaikutusarvioinnin ja saadun palautteen johdosta vaikutusten lieventämiseksi.

Kuulutus ja ympäristövaikutusten arviointiselostus ovat nähtävillä 5.12.2022 – 3.2.2023 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Keski-Suomen ELY-keskus) verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi ja ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/alajarvihikiavoimajohtoYVA. YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n edellyttämät Natura-arvioinnit. Natura-arviointien tulokset esitetään osana YVA-selostusta. Lausuntopyyntö suojelualueen haltijoille annetaan yleistiedoksiantona Keski-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla YVA-selostusta koskevan kuulutuksen yhteydessä.

Paperimuodossa oleviin asiakirjoihin voi tutustua Keski-Suomen ELY-keskuksessa (Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä) sekä hankealueen kaupunkien ja kuntien toimipisteissä.

Yleisötilaisuus Hanketta koskeva yleisötilaisuus pidetään etäyhteydellä maanantaina 12.12.2022 klo 17.30–19.30. Tilaisuudessa esitellään hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia ja johtopäätelmiä. Osallistumislinkki tilaisuuteen tulee ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon verkkosivulle https://www.ymparisto.fi/alajarvihikiavoimajohtoYVA ja hankkeesta vastaavan sivulle https://www.fingrid.fi/alajarvi-hikia.

Hankekuvaus Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) tarkastellaan uutta Alajärven ja Hausjärven Hikiän välistä 400+110 kV voimajohtoyhteyttä. Lähtökohtana on kantaverkon nykyisten, purettavien voimajohtoreittien ja johtoalueiden hyödyntäminen. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Alajärven, Soinin, Ähtärin, Saarijärven, Multian, Keuruun, Petäjäveden, Jämsän, Kuhmoisten, Padasjoen, Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hausjärven kuntien alueille. Rakennettavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 272–276 kilometriä toteutettavasta vaihtoehdosta riippuen. Hanke tarvitaan kantaverkolle asetetun käyttövarmuusvaatimuksen turvaamiseksi, kun sähkönsiirto kasvaa.

Jokainen voi esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
Mielipiteet ja lausunnot arviointiselostuksesta tulee jättää nähtävillä oloaikana viimeistään 3.2.2023 ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai kirjallisesti Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon osoitteella, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä.