Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2024

Toimielimet kokoontuvat pääsääntöisesti hyväksymiensä kokoontumisaikataulujen mukaan.

KUNNANVALTUUSTON varsinaiset kokoukset: 12.2., 11.3., 29.4., 17.6., 26.9., 11.11. ja 16.12
Loppuvuoden kokousaikataulut päätetään kesäkuussa.

KUNNANHALLITUKSEN varsinaiset kokoukset pidetään seuraavasti 15.1., 29.1., 19.2. 4.3., 25.3., 8.4., 22.4., 13.5. 27.5., 10.6., 1.7., 26.8., 9.9., 7.10, 21.10., 4.11., 18.11. ja 9.12.

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana neljäntenä arkipäivänä kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla www.vimpeli.fi > Kunta ja päätöksenteko > esityslistat ja pöytäkirjat.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007, EU:n tietosuoja direktiivi 680/2016, EU:n tietosuoja-asetus 679/2016, Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004).

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävänä ao. viranhaltijan virkahuoneessa päätöstä seuraavana arkipäivänä sekä hankintoja ja valintoja koskevissa asioissa kunnan kotisivuilla kohdassa: Kunta ja päätöksenteko > Viranhaltijapäätöshaku. Ei koske pöytäkirjan salassa pidettäviä asioita.

Tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa. Puheenjohtaja lähettää kokouskutsun kirjallisena tarkastuslautakunnan jäsenille noin viikkoa ennen kokousta. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa. Tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Vimpelin kunnantoimistolla ja kunnan kotisivuilla kokouksen jälkeisenä neljäntenä arkipäivänä. Julkipanopäivä on kokouksesta neljäntenä arkipäivänä ja antopäivä tästä seuraavana.

Vapaa-aikalautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa. Tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Vimpelin kunnantoimistolla ja kunnan kotisivuilla kokouksen jälkeisenä neljäntenä arkipäivänä. Julkipanopäivä on kokouksesta viidentenä arkipäivänä ja antopäivä tästä seuraavana.

Vimpelissä 15.1.2024

VIMPELIN KUNNANHALLITUS