Rakentaminen

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, joka huolehtii rakentamisen neuvonnasta, lupakäsittelystä ja valvoo rakennetun ympäristön tilaa kunnassa.

Rakennustarkastaja myöntää luvat mm. omakotitaloihin, varastoihin, loma-asuntoihin sekä pienempiin hallirakennuksiin. Rakennustarkastaja suorittaa myös lupiin liittyvät katselmukset.

Lautakunta päättää isommista rakennusluvista, esim. teollisuushallit ja navetat.

Vimpelin kunnassa myönnettyjen rakennuslupien julkipanoilmoitukset näkyvät täältä.  

Rakentamista ohjaa pääasiassa Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, Suomen rakennusmääräyskokoelma ja kunnan alueelle hyväksytty rakennusjärjestys. Lisäksi kunnan alueella on asemakaava, ranta-alueilla ranta-asemakaavoja ja yleiskaavoja, jotka määrittelevät niille alueille rakentamisen. Lisäksi on erinäisiä säännöksiä ympäristölaissa, tielaissa jne.

Rakennusluvat tulee hakea Lupapiste.fi palvelun kautta. 

Lupatyyppejä on kolme ja kaikki rakennusluvat haetaan samalla lomakkeella:

1. Rakennuslupa: asuinrakennukset, autotallit ja mökit

2. Toimenpidelupa: maalämpöjärjestelmä, pienet rakennelmat kaava- ja ranta-alueilla

3. Toimenpideilmoitus: vajat ja pienet rakennelmat.


lupapiste.fi

Rakennusjärjestys

Rakennusvalvontataksat

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas

 

Rakennuksen tai sen osa purkamiseen tarvitaan yleensä purkamislupa. Lupa voidaan myöntää rakennusluvan yhteydessä tai erillisenä purkulupana. Purkuilmoituksen liitteenä tulee olla oheinen selvitys rakennus- ja purkujätteen käsittelystä. 

 

SUUNNITTELUTARVERATKAISUT JA POIKKEAMISLUVAT

Ennen rakennus- tai muun lupahakemuksen jättämistä voi olla tarpeen hakea poikkeamista ja/tai suunnittelutarveratkaisua, mikäli hanke poikkeaa esimerkiksi voimassa olevasta kaavasta, rakennusjärjestyksestä tai sijoittuu suunnittelutarvealueelle. 

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueelle. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnanhallitukselta ennen rakennusluvan hakemista. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden viemärin tai vesijohdon rakentamiseen. 

Jos hakija haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamisista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen. Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle. 

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös ovat voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana. 

Lomakkeet suunnittelutarve- ja poikkeamisluvalle löytyvät täältä ja doc tiedosto täältä

 

Yhteystiedot:
Tekninen johtaja                                     
Jarno Pulkkinen                                       
040 651 7191                                           
jarno.pulkkinen(at)vimpeli.fi                   

Ympäristösihteeri
Kirsi Syynimaa
044 2970 364
kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi