Vapaa-aikatoimen avustukset

 

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 yleis- ja kohdeavustuksien hakuaika 1.-29.2.2024

 

Vuoden 2024 avustuspäätökset

Yhdistysilta 30.1.2024.pdf

Ellinoora Takalan esitys: 

Aisaparin rahoitusmahdollisuudet 2023_2027 - Kopio.pptx

Vuoden 2023 avustuspäätökset

Vuoden 2022 avustuspäätökset

Vuoden 2021 avustuspäätökset

Vuoden 2020 avustuspäätökset

Vimpelin kunnan talousarvioissa varataan vuosittain määräraha paikallisen harrastus- ja järjestötoiminnan tukemiseen.

Määrärahan jakamisesta päättävät liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuripalveluiden tuottamisesta vastaava vapaa-aikalautakunta.

Kenelle myönnetään?

 • Avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti liikunta-, nuoriso- ja  kulttuuripalveluita tuottaville järjestöille tai yhdistyksille. Toiminnan on oltava kaikille avointa ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa.
 • Yksityishenkilöt ja rekisteröimättömät toimintaryhmät voivat hakea ainoastaan hankkeiden toteuttamiseen liittyviä kohdeavustuksia.

Avustuksia myönnetään yksityishenkilöille sekä sellaisille yhteisöille, jotka ovat

 • paikallisia rekisteröityjä yhdistyksiä tai kuuluvat jäsenenä valtakunnalliseen järjestöön,
 • rekisteröimättömiä yhdistyksiä tai toimintaryhmiä ja joiden nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä,
 • alueellisten järjestöjen paikallisyhdistyksiä.

MYÖNNETTÄVÄT AVUSTUKSET

Avustukset voidaan jakaa kohde- tai yleisavustuksina. Avustusta voi hakea samana vuonna ainoastaan yhdestä paikasta. Liikunta-,nuoriso- ja kulttuuripalvelujen avustuksia ei myönnetä toimitilojen ylläpitokustannuksiin.

Avustuksia jakavat tahot voivat halutessaan vuosittain painottaa tärkeäksi katsomaansa teemaa tai teemoja. 

Yleisavustus, liikunta- ja nuorisopalvelut

 • Myönnetään hakijan esittämän toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Yleisavustusta ei myönnetä toimitilojen ylläpitokustannuksiin.

Kohdeavustus, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut

 • Myönnetään kertaluontoisen tapahtuman tai toiminnan järjestämiseen, koulutukseen, kuljetuskustannuksiin, asiantuntijapalkkioihin, harrastustoimintaa palvelevan erityiskaluston hankkimiskustannuksiin, tutkimustyöhön, uusien työmuotojen kokeilemiseen sekä erilaisten tallenteiden tekemiseen.

Kohdeavustusta myönnetään ainoastaan kyseisenä vuonna toteutettaviin hankkeisiin ja samaa tarkoitusta varten ainoastaan yhdelle hakijataholle kerrallaan. Kohdeavustuksen käyttötarkoitusta ei voi muuttaa jälkikäteen. 

AVUSTUSTEN HAKEMINEN

Avustusten haku julkaistaan kunnan internetsivujen uutisissa ja sosiaalisessa mediassa. 

Hakemukset tehdään lähtökohtaisesti sähköisellä hakemuskaavakkeella. Tarvittaessa on mahdollista tehdä hakemus paperiversiona. Tällöin päivätyt hakemukset toimitetaan määräaikaan mennessä Vimpelin kunnan kirjaamoon. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. 

Yleis- ja kohdeavustukset julistetaan haettavaksi vuosittain helmikuun aikana kuukauden hakuajalla.

Rekisteröimättömän toimijan kohdeavustushakemuksissa on oltava myös kahden täysi-ikäisen, allekirjoittajina toimivien jäsenen nimet ja osoitteet, toiminnasta vastaavien henkilöiden ja hankkeen toteuttajien nimet, osoitteet ja iät sekä selostus ryhmän toiminnan tarkoituksesta, ja kohdeavustuksella tuettavaksi tarkoitetusta hankkeesta kustannusarvioineen.

Yhdistysten hallinnoimien, käyttämien tai omistamien harrastus- ja toimitilojen ylläpitokustannuksia koskevat yleisavustushakemukset osoitetaan yhteistoiminta-alueen kuntien yleishallinnolle.

AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

Yleisavustusta myönnetään edellisen vuoden toiminnan ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelman mukaan. Hakemukseen on liitettävä edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

Kohdeavustushakemuksesta on käytävä ilmi hankkeen tarkoitus, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä mahdolliset muut tahot joilta on haettu avustusta ko. tarkoitukseen.

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon:

 • toiminnan kasvattavuus
 • toiminnan merkitys kulttuuritoiminnalle
 • hakijan aktiivisuus ja omatoimisuus
 • toiminnan laajuus (toiminnallinen, alueellinen) ja monipuolisuus
 • hakijan taloudellinen tila ja avustuksen tarve
 • toiminnan kansalaisvalmiuksia edistävät vaikutukset

AVUSTUSTEN MAKSATUS

Avustuksen myöntämisestä ilmoitetaan saajalle sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Yleisavustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Kohdeavustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille jälkikäteen kuitteja ja avustuksen käyttöä koskevaa selvitystä (tapahtumatuotannon osalta mm. tilaisuuden osanottajamäärä) vastaan.

Avustuksen saajan on toimitettava tiedot maksajalle viipymättä kustannusten toteutumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään vuoden viimeiseen arkipäivään mennessä. Tositteiden toimittamisesta ei muistuteta erikseen, eikä myöhästyneitä selvityksiä hyväksytä. 

JAKAMATTA JÄÄVÄ MÄÄRÄRAHA

Kunta voi julistaa mahdollisesti jakamatta jäävät avustussummat uudelleen haettavaksi ja jaettavaksi kohdeavustuksina.