Tietosuoja ja rekisteriselosteet

 

Henkilötietojen käsittely

Hallinto
Kunnan hallinto-osasto vastaa ensisijaisesti valtuuston ja kunnanhallituksen tarvitsemista ja kunnan yhteisistä hallinnollisista ja muista palveluista. Hallinnollisia yhteisiä palveluja ovat ensisijaisesti alueellisen demokratian toteutumiseen liittyvät ja sitä tukevat talous- ja toimintasuunnittelu. Kuntalaisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvän suunnittelun yhteensovitus kuuluu hallinto-osaston tehtäviin. Hallinto vastaa kunnan keskitettyjen palveluiden tuottamisesta.

Palveluiden tehokkaan ja monipuolisen tuottamisen edellytys on, että asiakkaista kerätään tarvittava määrä henkilötietoja. Henkilötiedon kerääminen onkin monen hallinto-osaston palvelun suorittamisen kannalta lakisääteinen asia. Hallinnon henkilöstö on koulutettu toimimaan sitten, että henkilötietojen kerääminen ja käsittely ovat aina lainmukaista. He myös näyttävät esimerkkiä lainmukaisesta työskentelystä ja huolehtivat, että kunnan muun henkilöstön koulutus tietosuojaa koskevissa asioissa on riittävällä tasolla.

Sivistystoimi
Kunnan sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille eri toimintayksiköittensä ja toimintojensa avulla henkistä ja fyysistä kasvua, kehitystä ja hyvinvointia edistäviä palveluja sekä tukea kuntalaisten omaehtoista harrastustoimintaa.

Sivistystoimi huolehtii kunnan asukkaiden koulutuksen, lasten varhaiskasvatuksen, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden sekä vapaa-ajan, liikunnan ja nuorisopalveluiden järjestämisestä. Näiden palveluiden tuottaminen parhaalla mahdollisella tavalla edellyttää, että kunta kerää ja käsittelee henkilötietoja asiakkaistaan. Sivistystoimen asiakkaiden henkilötietoja kerätään ja käsitellään aina huolellisesti ja lakeja noudattaen. Henkilöstö on koulutettu toimimaan niin, että asiakkaiden henkilötietoja käsitellään suojatusti, eikä yksityisyys kärsi. Tämä on erityisen tärkeää, sillä merkittävä osa asiakkaista on alaikäisiä.

Tekninen toimi
Kunnan teknisen lautakunnan ja sen hallinnoimana toimivan teknisen toimen tehtävinä on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää monipuolisesti asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita palvelevaa nykyaikaista kuntaympäristöä.
Tekninen toimi palvelee maankäytön suunnittelua, kaavoitusta, rakennusvalvontaa, yhdyskuntatekniikkaa ja ympäristön suojelua koskevissa asioissa. Tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää toimiva, elinvoimainen ja viihtyisä ympäristö kaikille alueen asukkaille. Tekninen toimi tuottaa myös puhdistus-/tila- ja ravitsemuspalveluja.

Näiden palveluiden tuottaminen parhaalla mahdollisella tavalla edellyttää henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä. Tekninen toimi käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja huolellisesti ja suojatusti, lain edellyttämällä tavalla sekä pitää huolen, että kuntalaisen yksityisyydensuoja säilyy hyvänä. Henkilöstö on koulutettu toimimaan asianmukaisesti ja lakia noudattaen.

Perusturva
Terveydenhuollon tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta sekä kaventaa terveyseroja. Perustana ovat ehkäisevä terveydenhuolto ja hyvin toimivat, koko väestön saatavilla olevat terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveystoimen työntekijät huolehtivat kuntalaisten terveyspalveluista, perhe- ja sosiaalipalveluista sekä vanhusten palveluista.

Tehokkaan hoidon ja muiden palveluntuottamisen edellytyksenä, että asiakkaasta kerätään henkilötietoja. Asiakkaiden ja potilaiden tietoja kirjataan kaupungin/kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa eri henkilörekistereihin siinä määrin kuin se on tarpeellista kunkin asian hoitoa varten. Tietojenkäsittely ja suojaus ovat tietoturvallista sekä henkilöstön koulutuksessa on otettu huomioon jo alkuvaiheessa potilastietojen arkaluontoisuus.

Tiedonhallintamalli -suunnitelma

Asiakirjajulkisuuskuvaus hyväksytty kunnanhallitus 10.1.2022

Rekisteriselosteet

Avustusten ja lahjojen rekisteri
Facta rakennusvalvonta
Hankerekisteri
Henkilöstöhallinnon rekisteri
Kunnan kameravalvontarekisteri
Kunnan tieto- ja viestintäjärjestelmien lokitietorekisteri
Kuulutusrekisteri
Manuaalisen ja digitaalisen mediamateriaalin sekä verkkosivujen rekisteri
Ravintopalvelut ja ruokakuljetusrekisteri
Sopimus- ja sitoumusrekisteri
Tilavaraus verkkokauppa
Toimenpidelistarekisteri
Vaalitietorekisteri
Vapaa-aikatoimen rekisteri
Vesi- ja viemärilaitoksen asiakasrekisteri
Vuokraustoiminnan rekisteri
Ympäristö- ja maa-ainesluparekisteri
Vimpeli_Vapaa-aika_Väliaikainen asikasrekisteri

Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Ilmoitusvelvollisille lähetetään tarkemmat ohjeet valintojen jälkeen. Tarkastuslautakunta myös tarkistaa sidonnaisuusilmoitusten tiedot ennen niiden viemistä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon.

Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

Luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kunnanhallituksen jäsenet, varajäsenet, esittelijä
  • lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, esittelijät
  • maankäyttö ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet (tekninen ltk)

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.