Kuulutus / Jukkalan alueen asemakaavamuutos, ehdotusvaihe

Suunnittelualue sijaitsee Jukkalan alueella Vimpelin keskustan läntisellä puolella Savonjoen kupeessa. Alueelle kulkee joen yli keskustan puolelta polkupyöräilyn ja jalankulun mahdollistava kevyen liikenteen silta. Moottoriajoneuvojen kulun mahdollistava reitti on pohjoispuolen Jukkalantie.

Ehdotusvaiheen jälkeen kiinteistö 11:389 on otettu mukaan asemakaavasuunnitteluun. Asemakaavamuutos on muuttunut siten, että korttelin 262 rakennettua AO-tonttia nro 2 laajennetaan n. 1000 m2:n verran lounaaseen. Tontin kiinteistörajaa siirretään n. 15 metriä lounaaseen päin. Kokonaisrakennusoikeus laajennettavalla tontilla ei muutu laajennuksen myötä. Laajennuksen myötä korttelin 262 tontti nro 1 poistuu Jukkalan asemakaava-alueelta. Ylitse jäävä osuus kunnan maanomistuksessa olevasta AO-alueesta laajennettavan kiinteistön 934-404-11-389 lounaispuolella muutetaan puistoalueeksi (VP).

Tekninen lautakunta hyväksyi päätöksellään 7.5.2024 § 46 kaavaluonnoksen nähtäville asettamisen. Luonnosvaiheen kaavakartta ja kaavaselostus pidetään yleisesti nähtävänä 15.5. – 24.6.2024. Vimpelin kunnanvirastolla, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli aukioloaikoina, sekä kunnan kotisivuilla https://www.vimpeli.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavat.

Muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävillä oloajan päättymistä kirjallisesti 24.6.2024 klo 15.00 mennessä sähköpostitse vimpelin.kunta(at)vimpeli.fi tai postitse osoitteella Vimpelin kunta/Tekninen lautakunta, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli. Viestin otsikkoon/kirjekuoreen merkintä ”muistutus Jukkalan alue”

Lisätietoja: Vimpelin kunta, tekninen johtaja Jarno Pulkkinen, 040 651 7191, jarno.pulkkinen(at)vimpeli.fi

Vimpelissä 15.5.2024

Vimpelin kunta