Julkipanoilmoitus / poikkeamislupa

 Alla olevaa lupahakemusta koskeva päätöksen antopäivä on 14.6.2024

Pykälärno      Hakija                                 Rakennuspaikka                                        Päätös          

 § 151             Poikkeamislupa                  Vimpelin kunta, Vimpelin kylä                  Hyväksytty

Tila: Sanninlehto 934-404-2-359             10.6.2024

MRL 171 §:n mukainen lupa poiketa asemakaavasta. Kahden kontin rakentaminen

 

Tämä ilmoitus on julkipantu Vimpelin kunnan ilmoitustaululle 14.6.2024 ja pidetään nähtävänä 22.7.2024 saakka.

 

Riitta Bergbacka
hallintosihteeri, ilmoitustaulun hoitaja

 

Valitusosoitusteksti

Valitusviranomainen:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 Vaasa

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 30 päivän kuluessa. Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.