Vimpelin intervalliosasto, rakennusvaihe 1, peruskorjaus ja laajennus

LINKKI HILMAAN

 

1. Tilaaja

Vimpelin kunta/ Tekninen toimi.


2. Hankinnan kohde

Vimpelin kunta tekninen toimi pyytää kokonaishintatarjousta Intervalliosaston rakennusvaihe 1 peruskorjauksesta.


Lisäksi Intervalliosaston rakennusvaihe 2 tulee rakennusvaihe 1 jälkeen ajankohtaiseksi. Rakennusvaihe 2 tulee erillinen julkinen urakkatarjouspyyntö talven 2020 aikana.


3. Ilmoitus -ja hankintamenettely

Hankinnassa noudatetaan voimassaolevaa julkisia hankintoja koskevaa lainsääntöä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennushanke.


4. Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan on täytettävä seuraavat soveltuvuutta koskevat vaatimukset sekä liitettävä tarjoukseensa mainittu selvitys.


Vaatimus yhteiskunnallisten velvollisuuksien täyttämisestä.
Tarjoaja on huolehtinut Suomen tai sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisten verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta ja on merkitty ammatti- tai elinkeino rekisteriin (Suomessa kaupparekisteriin), ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin sekä arvonlisävero lain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Mikäli tarjoaja on säännöllinen palkanmaksaja, tarjoajan tulee olla merkittynä työnantajarekisteriin. Lisäksi tarjoaja vakuuttaa, että sitä ei koske hankintalain 53§ mukainen poissulkemisperuste. Vaatimukseen annettava selvitys
Tarjoajan tulee allekirjoittaa ja liittää tarjoukseensa liite 1 (Vakuutus yhteiskunnallistenvelvollisuuksien täyttämisestä). Valitun urakoitsija on ennen sopimusneuvottelujen aloittamista esitettävä ne todistukset, jotka urakkaohjelmassa vaaditaan. Selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tässä tarjouspyynnössä mainitusta viimeisestä jättöpäivästä laskettuna.


5. Vaatimus alihankintasuhteista

Tarjoajan tulee sitoutua vastuulliseksi urakoitsiaksi. Urakoitsijalla on oikeus käyttää hankinnan kohteen toimittamisessa alihankkijoita, mutta ei kuitenkaan siirtää toimittajan vastuuta alihankkijoille. Alihankkijoita koskevat samat tässä tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset kuin toimittajaa ja alihankkijoiden työn tulee olla tarjouspyynnössä kuvatun laatutason mukaista. Tarjoajan tulee erikseen pyydettäessä kyetä osoittamaan, että tarjouksessaan nimeämänsä alihankkijat ovat sitoutuneet toimimaan kyseisen tarjoajan alihankkijana hankinnan kohteen toimittamisessa tarjouspyynnössä esitetyin ehdoin. Tilaaja voi perustellusta syystä kieltää toimittajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa. Tavaran toimittaja kantaa viimekätisen vastuun siitä, että alihankkijat täyttävät tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot.
Vaatimukseen annettava selvitys:
Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita, tarjouksessa tulee ilmoittaa alihankkijoiden tiedot sekä mikä osuus hankinnan kohteen toimittamisesta teetetään alihankintana. Alihankintaa koskevat tiedot tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteenä (Tarjoajan alihankkijat). Selvitykset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia tässä tarjouspyynnössä mainitusta viimeisestä jättöpäivästä laskettuna.
 

6. Hinnat ja hinnoittelunperusteet

Tarjouksessa on ilmoitettava arvonlisäveroton kokonaishinta (alv 0 %) ja arvonlisäveron osuus. Tarjottujen hintojen tulee sisältää kaikki toimituksesta aiheutuvat kustannukset. Tarjouksen kokonaishinta on merkittävä tarjousliitteeseen.
Tarjoushinta määritellään siten, että kaikilla tarjoajilla on samat rakennustekniset osa-alueet.
Lisäksi tarjoukseen on liitettävä liitteenä tuntiveloitushinnasto.
Laskutus-, toimitus- ja käsittelylisiä/maksuja yms. ei hyväksytä.


7. Takuuaika – ja ehdot

Takuu – ja muut ehdot ilmenevät urakkaohjelmassa. Tarjouksessa on lisäksi ilmoitettava takuuehdot sekä takuuehtojen mahdolliset rajoitukset.


8. Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset

Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Ehdollisia tarjouksia ei hyväksytä.
Tilaaja ei hyväksy tarjouksen sitovuuteen liittyvien ehtojen tai varaumien esittämistä.


9. Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen on oltava voimassa vähintään kolme (2) kuukautta tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä laskettuna.


10. Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet

Tullessaan valituksi urakoitsiaksi, urakoitsia sitoutuu siihen, että tilaaja täyttää tarvittaessa tilaajavastuulaissa (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta, 1233/2006) sille asetetun selvitysvelvollisuuden ja pyytää lain edellyttämiä selvityksiä ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.


11. Sopimusehdot

Mikäli tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu, noudatamme yleistä rakennusalan sopimusehtoa YSE1998 ja Rakennusteollisuus Ry (Ratu) korjaustöiden laatu 2011 ohjetta.
Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja.
Mahdollisista sopimusmuutoksista neuvotellaan osapuolten kesken ja niistä sovitaan kirjallisesti.
Urakoitsija tulee noudattaa kaikkien työntekijöiden työsuhteissa voimassa olevaa alan valtakunnallista työehtosopimusta sekä työturvallisuutta koskevia säännöksiä.
Tarjouksen antaja on sopimusoikeudellisten periaatteiden nojalla vastuussa siitä, että se kykenee toimimaan tarjouksensa mukaisesti.
Sopimusvelvoitteiden täyttämisessä todetut puutteet ratkaistaan ensisijaisesti sopimuspuolten välisin neuvotteluin, joissa pyritään sopimaan välittömästi virheen oikaisemisesta, yhteisesti hyväksytystä sopimuksen tulkinnasta sekä osoitetun vahingon korvaamisesta toiselle sopijapuolelle.


12. Hankinnan eritysehdot

Tarjous on laadittava suomenkielisenä ja kaikki sen liitteet ja esitteet on oltava suomenkieliset.
Kaikki palvelu on annettava suomenkielellä.
Tarjoajalla ei ole oikeutta saada tilaajalta korvausta tarjouksen tekemisestä aiheutuneista kustannuksista.
Tilaaja varaa itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.


13. Taloustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus

Tarjousasiakirjojen julkisuus määräytyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan. Tarjousasiakirjat tulevat pääsääntöisesti julkisiksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asianosaisilla on kuitenkin oikeus saada tieto tarjousasiakirjoista, kun hankintapäätös on tehty. Salassa pidettäviä asiakirjoja ovat muun muassa asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisistä liike- ja ammattisalaisuuksista, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa.
Jos jokin osa tarjouksen materiaalista sisältää tarjoajan käsityksen mukaan liike- tai ammattisalaisuuden johdosta luottamuksellista materiaalia, tulee tällainen materiaali toimittaa erillisellä liitteellä ja merkitä liite merkinnällä "LIIKESALAISUUS".
Hinta ei ole liike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.


14. Tarjousten käsittely

Menettelyn vaiheet ovat seuraavat:

  • Tarjousten avaaminen
  • Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen
  • Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen
  • Tarjousten vertailu sekä tarvittava ajoneuvon testaus ja koeajo
  • Hankintapäätöksen teko teknisen lautakunnan toimesta, ja päätöksestä ilmoittaminen
  • Hankintasopimusten solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Tarjousten avaaminen:
Tarjousten viimeisen vastaanottoajankohdan jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten avaus ja laaditaan avauspöytäkirja. Myöhästyneenä saapuneet tarjoukset suljetaan pois tarjouskilpailusta.


Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen:
Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan, että tarjoajat täyttävät tarjoajan soveltuvuudelle asetetut ehdot. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoajat, jotka eivät täytä tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen
Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot.
Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton.

Tarjousten vertailu
Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajan kelpoisuudelle asetetut ehdot ja ovat tarjouspyynnön ehtojen mukaisia, hyväksytään tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuun


15. Hankinnan valintaperusteet

Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta.


16. Rakennuskohteeseen tutustuminen

Rakennuskohteeseen voi tutustua viikolla 28, 11.7.2019 klo. 12:00 -14:00, Lakasenkuja 5, 62800 Vimpeli. Seppo Tuomisalo 0400-361208


17. Lisätietoa

Tiedustelut voidaan esittää sähköisesti os. ville.karjalainen@vimpeli.fi. Kysymykset tulee esittää viimeistään 2.8.2019 mennessä. Vastaukset toimitetaan kaikkien sellaisen yritysten sähköpostiin, jotka ovat 7.8.2019 mennessä ilmoittaneet yrityksensä sähköpostin, johon vastaukset haluavat.
Tarjoajalla on velvollisuus huomioida kysymykset ja niiden vastukset tarjouksessaan.
Puhelimitse esitettävät tiedustelut tekninen johtaja Ville Karjalainen, puh. 040-6517191.


18. Tarjousmateriaali

Tarjousmateriaali linkki pyydetään erikseen sähköpostiosoitteesta martti.poikkimaki@vimpeli.fi.

19. Laskutus -ja maksuehto

Tarjouksen maksuehdon on oltava 30 pv netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen.


20. Tarjouksen jättäminen

Tarjoukset on toimitettava sähköpostilla osoite henna.lehtinen@vimpeli.fi tai postitse Vimpelin kunta Partuunantie 15 62800 Vimpeli. Tarjoukseen viite ”Intervalli”.
Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään 12.8.2019 klo: 14:00 mennessä.
Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä.