Maa-ainesten otto

Maa-aineslain mukainen lupa

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Lupaa haetaan kunnasta. Kunta päättää luvan myöntämisestä ja valvoo ottamista kunnan alueella. Lupaharkinnassa on otettava huomioon maa-aineslain 3 §:n ympäristöehdot.

Jos maa-ainesten ottamiseen tarvitaan kivenlouhimo, -jauhatus tai murskaamo, jonka toiminta-aika on vähintään 50 vuorokautta koko toiminnan aikana, tulee toiminnalle hakea yhteiskäsittelynä ympäristölupa ja maa-aineslupa. 

Ympäristölupahakemus

Maa-aineslain 23a § velvoittaa maa-ainesluvan haltijaa ilmoittamaan lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrän ja laadun. Maa-ainesten vuotuisesta ottamisesta ilmoitetaan Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Maa-ainesluvan käsittelystä ja vuosittaisesta valvonnasta peritään valtuuston hyväksymä maksu.

Maa-ainestaksa 2024

Maa-ainesten ottamisen lupahakemus

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Maa-aineslain mukainen vuosi-ilmoitus

 

Kotitarveotto

Lupa ei ole tarpeen, jos maa-aineksia otetaan omaan tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Myös kotitarveotosta tulee ilmoittaa kuntaan, jos maa-aineksia otetaan yli 500 kiintokuutiometriä tai ottoalue sijaitsee pohjavesialueella. 

Kotitarveoton ilmoituslomake